Χάρης Βλάδος : 2 λόγια για την οικονομική επιστήμη…

Επιστήμη δεν σημαίνει – για να είμαστε ακριβείς – απλώς «γνωρίζω κάτι καλά», με βάση μια απλουστευτική απόδοση του ρήματος «επίσταμαι». Το σημαντικότερο στον ορισμό των σύγχρονων επιστημών είναι το «πώς» αυτές καταφέρνουν να γνωρίσουν κάτι καλά. Εδώ αναφύεται, λοιπόν, το ζήτημα του προσδιορισμού της μεθόδου που μπορεί να χαρακτηρισθεί επιστημονική και χωρίς απάντηση σε αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ουσιώδης ορισμός για κάθε επιστήμη.

Αλλά και βαθύτερα, ποιος ο ρόλος της επιστήμης; Ο Francis Bacon, στις αρχές του 17ου αιώνα, ισχυρίστηκε πως ο σκοπός της επιστήμης είναι η βελτίωση της μοίρας του ανθρώπου πάνω στην γη, διαμέσου της συλλογής γεγονότων από την συστηματική παρατήρηση και την εξαγωγή θεωριών από αυτά. Σύμφωνα και με την συγκλίνουσα γνώμη του Γαλιλαίου, το βασικό στην πραγματική επιστήμη είναι το αποδεχθεί κανείς τα γεγονότα και να οικοδομήσει εκείνη τη θεωρία που εναρμονίζεται με αυτά.

Σε αυτήν την βάση, η επιστήμη –κάθε επιστήμη- είναι ένα σύνολο λογικών και εμπειρικών κανόνων που επιτρέπουν την συστηματική παρατήρηση εμπειρικών φαινομένων προκειμένου να τα κατανοήσουμε. Είναι, τελικώς, ένα οργανωμένο σώμα γνώσης σχετικά με τον εμπειρικό κόσμο που πηγάζει από την εφαρμογή λογικών και εμπειρικών μεθόδων. Επίσης, κατά την άποψη του σπουδαίου κλασικού οικονομολόγου John Stuart Mill, η επιστήμη πρέπει να ασχολείται με τη συλλογή αληθειών, να λαμβάνει γνώση ενός φαινομένου και να επιδιώκει να διατυπώσει τον νόμο που το διέπει. Σύμφωνα με την άποψη του, λοιπόν, η επιστήμη πρέπει να συγκεντρώνεται στην ταξινόμηση των αιτιών που προκαλούν διάφορα φαινόμενα. Έτσι στη σύγχρονη εποχή, συνολικά, ο όρος επιστήμη δηλώνει περισσότερο το σύνολο ομοειδών και ταξινομημένων γνώσεων.

Σε συνολικούς όρους, σύμφωνα με τον επίσης διαπρεπή οικονομολόγο Young, η ερμηνευτική προϋπόθεση όλων των κοινωνικών επιστημών είναι -όπως και στις φυσικές επιστήμες- το πως πρέπει βασίζονται στη θεμελιώδη προϋπόθεση ότι η περίπλοκη εξέλιξη των γεγονότων μπορεί με κάποιον τρόπο να ερμηνευτεί. Συγκεκριμένα, συμβάντα που δίνουν την εντύπωση πως είναι αυθαίρετα ή παράξενα, μπορούν να ενταχθούν σε ένα σύστημα το οποίο αφήνει περιθώρια μόνο για αξιόπιστη ομοιομορφία και κανονικότητα. Για αυτόν, στην πράξη, αυτό είναι το πρώτο άρθρο πίστης κάθε επιστήμονα. Και το δεύτερο άρθρο αυτής της πίστης είναι πως η κρυφή αυτή ομοιομορφία μπορεί να μας γίνει γνωστή μόνο χάρη στο σύνολο μεθοδικών και υπομονετικών αναζητήσεων, το οποίο αποκαλούμε επιστημονική έρευνα. [i]

Σύμφωνα με έναν επίσης διαπρεπή οικονομολόγο του προηγούμενου αιώνα, τον Sir John Hicks, η επιστήμη αποτελείται από ένα σώμα προτάσεων που έχουν, πάντοτε, τα εξής 3 διακεκριμένα χαρακτηριστικά: Αφορούν πραγματικά πράγματα και φαινόμενα που παρατηρούνται, είναι γενικές προτάσεις που αφορούν τάξεις φαινομένων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ τους και, τέλος, είναι προτάσεις πάνω στις οποίες μπορούν να στηριχθούν ορισμένες προβλέψεις που μπορούν σε κάποιο βαθμό να γίνουν αποδεκτές.

Σε τελική ανάλυση, δηλαδή, η επιστήμη πρέπει να βασίζει τα αποτελέσματα της, όσο το δυνατόν περισσότερο, σε δεδομένα και όχι σε στοιχεία που συνδέονται με κρίσεις που προέρχονται από τα συναισθήματα του ερευνητή. Αυτό, φυσικά, δεν ήταν δεν είναι και δεν θα είναι, ποτέ, καθόλου εύκολο…

Άρα, μπορούμε να πούμε πως στις σύγχρονες κοινωνικές επιστήμες, ο όρος επιστήμη προσδιορίζει τη συστηματική, αντικειμενική μελέτη των εμπειρικών φαινομένων και το σύνολο των γνώσεων που προκύπτουν από αυτήν. Δυσκολίες, όμως, προκύπτουν πάντοτε σε σχέση με το κάθε ένα από τα προσδιοριστικά επίθετα της: Συστηματική (systematic), αντικειμενική (objective) και εμπειρική (empirical) και τι σημαίνει στην πράξη κάθε ένα από αυτά… [ii]

Με βάση τα προηγούμενα, ένας χρήσιμος τυπικός ορισμός της Οικονομικής επιστήμης -σύμφωνα με τον Paul Samuelson (1973) είναι πως αυτή είναι η μελέτη των τρόπων που τελικώς επιλέγουν (χρησιμοποιώντας ή όχι χρήμα) οι άνθρωποι και οι κοινωνίες τους για να απασχολήσουν τα παραγωγικά μέσα που έχουν πολλές εναλλακτικές χρήσεις, προς παραγωγή διάφορων αγαθών και προς διανομή αυτών μεταξύ διάφορων ατόμων και κοινωνικών ομάδων για να τα καταναλώσουν, σήμερα ή στο μέλλον. Και αναλύει, φυσικά, το κόστος & την ωφέλεια που προκύπτει από τη βελτίωση του κατανομής των παραγωγικών μέσων.

Στην άποψη μου, ο απλούστερος –και ίσως περιεκτικότερος…- ορισμός της Οικονομικής επιστήμης είναι αυτός του Alfred Marshall (1842-1924) που μας λέει πως η Οικονομία ως επιστήμη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μελέτη της ανθρωπότητας στην διεξαγωγή της καθημερινής της ζωής: «Ο ρόλος της (οικονομικής) επιστήμης είναι να ομαδοποιήσει και να αναλύσει τα οικονομικά φαινόμενα και να χρησιμοποιήσει τις αντλούμενες από την παρατήρηση και την εμπειρία γνώσεις» [iii]. Δηλαδή, τα Οικονομικά ακουμπούν, στην ουσία, τα πάντα που αφορούν την κοινωνική μας ζωή. Άραγε ποια διάσταση της κοινωνικής μας ζωής βρίσκετε, εξ’ ορισμού, «έξω» από την προβληματική της οικονομικής επιστήμης; Μάλλον, καμία…

Μα πέρα από τα πολλαπλά και ιδιαιτέρως λεπτά εννοιολογικά ζητήματα που εγείρει η μεθοδολογία των επιστημών, στην σύγχρονη επιστήμη δεν μπορεί να είναι άλλο πράγμα η θεωρία και άλλο η πράξη: Αυτό ισχύει απολύτως και τα Οικονομικά. Η πραγματικά επιστημονική προσέγγιση, κάθε είδους, ποτέ δεν αποκόπτεται από τα εμπειρικά δεδομένα: Ξεκινά πάντοτε από την εμπειρική πραγματικότητα, συνθέτει σε επίπεδο θεωρίας, προβλέπει & ελέγχει την ακρίβεια των προβλέψεων της επιστρέφοντας και πάλι στην εμπειρική πραγματικότητα. Στη θεμελιακή σύστασή της κάθε πραγματική επιστήμη δεν μπορεί παρά να χτίζεται πάνω σε ένα συνεχές πήγαινε-έλα, πάνω σε έναν αδιάρρηκτο και αδιάκοπο κύκλο:

  • από τη συστηματική παρατήρηση των δεδομένων της εμπειρίας στη θεωρητική αφαίρεση και από τη θεωρητική κατασκευή στον εμπειρικό έλεγχό της,
  • από το ειδικό στο γενικό (ο δρόμος της επαγωγής -induction) και από το γενικό στο ειδικό (ο δρόμος της απαγωγής -deduction),
  • από την πράξη στη θεωρία και από τη θεωρία στην πράξη.

pluralismos

Η διαφορά, λοιπόν, ανάμεσα σε μια επιστημονική θεωρία και ένα «αξιωματικό» θεώρημα έχει διατυπωθεί με ιδιαιτέρως γλαφυρό τρόπο από τον A. Einstein: «Η φυσική αποτελεί ένα λογικό σύστημα σκέψης το οποίο βρίσκεται σε φάση εξέλιξης, και η βάση του οποίου δεν μπορεί να εξαχθεί από την εμπειρία μέσω μιας επαγωγικής μεθόδου, αλλά μπορεί να προκύψει μόνον από την ελεύθερη νόηση. Η αιτιολόγηση (περιεκτικότητα αλήθειας) του συστήματος έγκειται στην επαλήθευση των θεωρημάτων που προκύπτουν από τις αισθητηριακές εμπειρίες. Ο σκεπτικιστής θα πει: «Μπορεί κάλλιστα να αληθεύει ότι από λογικής άποψης αυτό το σύστημα εξισώσεων είναι σωστό. Αυτό, όμως, δεν αποδεικνύει ότι ανταποκρίνεται στη φύση». Έχεις δίκιο, φίλε σκεπτικιστή. Μόνον η εμπειρία μπορεί να κρίνει αν είναι αληθές». [iv]

Σε αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν, η επιτυχημένη επιστημονική έρευνα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως μας υπογραμμίζει με ιδιαιτέρως εύγλωττο τρόπο ο Young : «Σε κάθε περίπτωση, τα προαπαιτούμενα για πραγματικά επιτυχημένη έρευνα είναι οι σημαντικές ερωτήσεις και οι γόνιμες υποθέσεις. Η επιτυχημένη έρευνα, βέβαια, απαιτεί επιμέλεια και γνώση των απαραίτητων τεχνικών μεθόδων. Αν όμως θέλουμε να αποτελέσει κάτι παραπάνω από απλή εύρεση στοιχείων, απαιτεί φαντασία, καθώς και την ικανότητα να βλέπει κανείς ένα πρόβλημα και να επινοεί υποθέσεις που αξίζει τον κόπο να δοκιμαστούν. Ευτυχώς, η επιμέλεια δεν είναι σπάνια αρετή. Η τεχνική μπορεί να αποκτηθεί. Σπανίζει, όμως, η φαντασία και ιδίως το είδος της φαντασίας που δεν παρασύρεται εύκολα… Τα πιο σημαντικά πράγματα είναι: Ο ερευνητής να ενδιαφέρεται για ένα πραγματικό πρόβλημα, να διακρίνει δηλαδή ένα στόχο, όσο αμυδρός και αν είναι, προς τον οποίο θα πρέπει να συγκλίνουν οι έρευνες του, να είναι αρκετά ανοιχτόμυαλος ώστε να επιτρέπει στα νέα στοιχεία να τον οδηγήσουν προς μια νέα κατεύθυνση και να μην ξεχνά ότι η πετυχημένη οικονομική έρευνα προϋποθέτει πρωτότυπη σκέψη, αλλά και κάποιες τυποποιημένες διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων». [v]

Συνολικά λοιπόν, μην περιμένετε ούτε από την Οικονομική επιστήμη ούτε και από τους οικονομολόγους θαύματα. Απλώς, μην παύετε να δίνετε προσοχή στις προσεγγίσεις και στις απόψεις τους. Ειδικά σε αυτές που χαρακτηρίζονται και από τεχνική αρτιότητα, και από μεθοδολογική διεισδυτικότητα και από επαρκή ερευνητική φαντασία. Κι από θεωρητική πληρότητα και από εμπειρική ελεγξιμότητα…

Οι οικονομολόγοι δεν είναι «θεοί», ναι.

Αλλά οι σοβαροί οικονομολόγοι πάντοτε ξέρουν κάτι περισσότερο από την απλή κοινή γνώμη.

Κι αυτό το έχει αποδείξει άφθονες φορές η πραγματικότητα.

Μην το ξεχνάτε λοιπόν αυτό -και να τους ακούτε


[i] Young, “Economics as a Field of Research”,  στο The Quarterly Journal of Economics, 1927,τομ. 42 (10),σσ.1-25

[ii] UNESCO (1972): Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, μετάφραση στα ελληνικά, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

[iii] A.Marshall (1906):Principles of Political Economy, Εdition Giard et Briere.

[iv] Einstein, Ideas and Opinions, New York, 1960, p.322 & 355

[v] Young, “Economics as a Field of Research”, στο The Quarterly Journal of Economics, 1927,τομ. 42 (10),σσ.1-25.


Πρωτοδημοσιεύτηκε στο αξιόλογο και πάντα ενημερωμένο news4money.gr με τον τίτλο: “Τι είναι η οικονομική επιστήμη και τι πρέπει να περιμένουμε από αυτήν;”


pluralismos


Χάρης Βλάδος: Τα ” Μετρα του Τσιπρα “


Μαζικό κοκτέιλ “παυσίπονων”… Και πλήρης ανικανότητα για τις απολύτως αναγκαίες πετυχημένες “χειρουργικές επεμβάσεις”… Σε όλα τα…


Χάρης Βλάδος: Οι 2 “τύποι” των σημερινών Ελλήνων…


“ Δυστυχώς, στην Ελλάδα κυριαρχουν 2 “τύποι ανθρώπων”… – Ο πρώτος, ο μακράν πλειοψηφικός, είναι ο…


Χάρης Βλάδος: Τα χαρακτηριστικά του σημερινού ηγέτη


Διευθύνω σημαίνει, με απλά λόγια, «κρατάω το τιμόνι» της επιχείρησης… Και σπάνια φτάνει οποιαδήποτε επιχείρηση με…


Χάρης Βλάδος: Επιχειρηματική δραστηριότητα και Πολιτική


Στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τους τρόπους επίλυσης, στους καιρούς της κρίσης, αναφέρθηκε ο λέκτορας…


Χάρης Βλάδος: Δεν ήρθαν “όλα στα ξαφνικά”…


Παρακινδυνευμένη Πρόβλεψη και Ετερόδοξη Προφητεία φαινόταν η Επιστημονική Προσέγγιση – μέσω αναλυτικής διερεύνησης και αξιολόγησης δεδομένων…


Χάρης Βλάδος: Εκνευριστική αδιαφορία…Χονδροειδής άγνοια


“ Στις μέρες μας η ελληνική οικονομία και κοινωνία διέρχεται μια βαθιά κρίση. Κρίση όχι μονάχα…


Χάρης Βλάδος: Δεν λείπουν οι ηγέτες στον σύγχρονο κόσμο


Λείπουν οι ηγέτες ή λείπει η κατανόηση του τι πραγματικά σημαίνει ηγέτης; Μία από τις εκφράσεις…


Χάρης Βλάδος: Ο “εχθρός” της ακραίας φτώχειας


Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι. Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός μτφρ: Είναι φοβερό να…


Χάρης Βλάδος: Πίσω από τις μεγάλες Κρίσεις


Η αγορά κεφαλαίου στις μέρες μας ορθώς χαρακτηρίζεται ως το κομμάτι εκείνο της καπιταλιστικής αρχιτεκτονικής όπου…


Χάρης Βλάδος: Επιμένουμε στα ίδια παραμύθια…


“ Παρότι το εύρος των θέσεων και των προοπτικών για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεν παύει…


Χάρης Βλάδος: Η “περίεργη ομάδα ανθρώπων”…


“ Δεν χωρά αμφιβολία, στα μάτια μου, πως οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι, από εδώ…


Χάρης Βλάδος: σοβαρή κυβέρνηση…λογική φορολογία


“ Η φορολογία είναι κλοπή ”… “ Μπούρδες… (Κατ’ αναλογία με το επίσης ανόητο “η ιδιοκτησία…


Χάρης Βλάδος: Κρίσεις και Καινοτομία


“ Η κεντρική προβληματική εστιάζεται στην μελέτη της στενής εξελικτικής διασύνδεσης των τριών θεμελιωδών διαστάσεων/πυλώνων δόμησης…


Στο εσωτερικό των πιο έξυπνων επιχειρήσεων…


“ Ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας συγγραφέας είναι το να…


Χάρης Βλάδος: 12 Επώδυνοι Κανόνες Επιβίωσης


“Ο αγώνας της οικονομίας λαμβάνει χώρα πάντοτε στο πλαίσιο ενός ενιαίου και ιστορικά προσδιορισμένου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου.…


Χάρης Βλάδος: Ο Κυτταρικός Κινητήρας της Οικονομίας


“Πολλοί μαθητές και συνεργάτες μου, μέσα στην ήδη πολυετή περίοδο που διδάσκω στρατηγική και βοηθώ επιχειρήσεις…


Χάρης Βλάδος: Η λέξη-κλειδί για την οικονομία


“Κρίσιμης σημασίας θα πρέπει να είναι η εμπέδωση ενός σταθερού αλλά και ευοίωνου επιχειρηματικού κλίματος, το…


Χάρης Βλάδος: Η κρίση πονά αλλά γεννά το νέο…


“Ζούμε σε μια πολύ παράξενη εποχή. Όλα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, ολόκληρος…


Χάρης Βλάδος: Αυτονόητα και βεβαιότητες…τέλος


Στις αρχές του 21ου αιώνα όλα δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, ολόκληρος ο…


Χάρης Βλάδος: τα οικονομικά της καινοτομίας


“ Στα θεμέλια ολόκληρου του οικοδομήματος της οικονομικής επιστήμης βρίσκεται η Κλασσική Πολιτική Οικονομία (ΚΠΟ). Αυτή…


Χάρης Βλάδος: Και με την Κρίση Ανταγωνιστικότητας, τι;


“Η αναβάθμιση της Ποιότητας και η συγκράτηση των Τιμών της εθνικής μας παραγωγής δεν μπορεί να…


Χάρης Βλάδος: Δεν μας φταίνε οι άλλοι…


“ Παρότι η κρίση του ελληνικού κοινωνικοοικονομικού συστήματος συμπίπτει χρονικά με ένα βαθύτερο ρεύμα αναδιάρθρωσης του…


Χάρης Βλάδος: Μυστήριο πράγμα ο “Έλληνας”…


“Θέλει – και καλά…- οι εκπρόσωποι του στο κοινοβούλιο να χαρακτηρίζονται από υψηλό ήθος και κολλαριστό…


Χάρης Βλάδος: Δεν παραμυθιάζω, δεν κολακεύω αδυναμίες…


“Εδώ και χρόνια… Δεν παραμυθιάζω, δεν πουλάω φρούδες ελπίδες, δεν κολακεύω αδυναμίες… Πόσοι όμως είναι διατεθειμένοι…


Χάρης Βλάδος: Το τρίπτυχο της επιτυχίας


Είναι τεράστιο λάθος αυτό που πολλοί κάνουν, λέγοντας ότι προτάσσουν τα κοινωνικά ζητήματα και ας έρθουν…


Νισαφι …


“ Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, τόσα χρόνια, κατανάλωσε αφειδώς “πσεκασμένες αναλύσεις” και “συνωμοσιολογικές αρλούμπες”,…


Χάρης Βλάδος: Δεν αντέχει ο τόπος και άλλη καθυστέρηση…


Πολλοί νομίζουν, λανθασμένα, πως η βιομηχανική πολιτική είναι κάτι που αφορά, στενά, μονάχα τον τομέα της…


Χάρης Βλάδος: Οι ρίζες του σύγχρονου φιλελευθερισμού…


Οι ρίζες της θεωρίας της ανάπτυξης βρίσκονται στο έργο των κλασσικών οικονομολόγων του 18ου και 19ου…


Χάρης Βλάδος: Τι σημαίνει «νέο» και τι καινοτομία…


Ένα από τα ποιο ενδιαφέροντα και κρίσιμα ερωτήματα, στην οπτική μου, στην συνολική θεματική της ανάλυσης…


Χάρης Βλάδος: Η υγιής λύση στο δημοσιονομικό μας


“ Εσύ θα πληρώσεις τους “κλεμμένους φόρους”! ” “Αγαπητοί μου, η υγιής λύση στο δημοσιονομικό μας…


Χάρης Βλάδος: Δεν αγαπούμε τον στρατηγικό σχεδιασμό…


Επιχειρηματικότητα “στο Πόδι και στα Γρήγορα” … “ Στην Ελλάδα, δεν τον αγαπούμε τον συστηματικό και…


Χάρης Βλάδος: Ο σύγχρονος αποτελεσματικός μάνατζερ


  Διευθύνω σημαίνει, με απλά λόγια, «κρατάω το τιμόνι» της επιχείρησης… Και σπάνια φτάνει οποιαδήποτε επιχείρηση…


Χάρης Βλάδος: Να επιχειρείτε πάντα σαν αληθινές γυναίκες


“ Για μένα η επιχειρηματίας του μέλλοντος είναι περισσότερο μια «τεχνοκράτης με καρδιά, με πείσμα και…


Χάρης Βλάδος: τα λέγαμε, τα γράφαμε, φίλοι αγρότες…


“ Το πρόβλημα της αγροτικής παραγωγής είναι πολύ βαθύτερο… ” Γιατί ΚΑΙ η ελληνική γεωργία, όπως…


Χάρης Βλάδος: «Δωρεάν ελευθερία», ποτέ και πουθενά …


“Ξέρετε, το νόημα της Στρατηγικής είναι ενιαίο και καθολικό… Η έννοια της Στρατηγικής δεν περιορίζεται, απλώς,…


Χάρης Βλάδος: Μαθήματα ανταγωνιστικότητας


Ένα από τα πιο συζητημένα, κρίσιμα αλλά και «σκιώδη» ζητήματα στον σύγχρονο δημόσιο διάλογο είναι και…


Χάρης Βλάδος: Ευχάριστο πράγμα η δικαίωση …


Ένα από τα πιο ευχάριστα πράγματα για έναν αναλυτή-συγγραφέα είναι να διαπιστώνει πως το πέρασμα του…


Χάρης Βλάδος: “Βαθύτερα” τα προβλήματα της χώρας…


“ Η εκρηκτικότητα των μακρο-οικονομικών ανισορροπιών -και της καταφανώς αναποτελεσματικής διαχείρισης του δημοσίου ελλείμματος και χρέους…


Χάρης Βλάδος: Οικονομικά και αριθμοί…


Πολλοί νομίζουν πως «Οικονομικά» σημαίνουν μονάχα «αριθμοί»… Αλλά, δεν… Μόνοι τους δεν λένε τίποτα…


Χάρης Βλάδος: Η κρίση αυτή δεν είναι το τέλος…


Σκέψεις για την οικονομική πολιτική στην Ελλάδα… Επειδή με “γαργαλάνε” μερικοί φίλοι για να παρουσιάσω συγκεκριμένα…


Χάρης Βλάδος: Διαβάστε και κάτι ουσιώδες …


“Αφήστε τις ανοησίες περί “γονιδίων”, “ξένων δάκτυλων”, “συνωμοσιών”, “προδοσιών” και “του κακού του ριζικού μας”… Στο…


Χάρης Βλάδος: Αποτυχημένες Πολιτικές ή Φιλελευθερισμός;


Ο «φιλελευθερισμός» ως ιδεολογικός σάκος του box:


Χάρης Βλάδος: Η κρισιμότερη τομή εξόδου απο την κρίση


Η οπτική μας, μας οδηγεί, τελικά στην πρόταση δόμησης μηχανισμών συστηματικής ανάπτυξης της γνώσης και της…


Χάρης Βλάδος: Τα 6 “κλειδιά“ του μέλλοντος που μας αξίζει…


“ Η ανάλυση της παρούσας κρίσης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας φαίνεται πως στις περισσότερες προσεγγίσεις…


Χάρης Βλάδος: Η κρισιμότερη ικανότητα κάθε «παίκτη»


Το «νέο» μπαίνει πάντοτε στην ζωή μας ως μια απόπειρα προσαρμογής, στις αλλαγές που αντιμετωπίζουμε. Και…