Τελευταίοι στην ίδρυση επιχειρήσεων 2016 και 2017

Το 2017, ο αριθμός των νεοϊδρυμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των ενεργών επιχειρήσεων της ΕΕ ανήλθε στο 9,3%. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερό σε σύγκριση με το 2016 (9,3%), αλλά ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το ποσοστό που καταγράφηκε το 2012 (9,0%).

Τελευταίοι στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων 2016 και 2017