Σαν Σημερα την 2α Αυγουστου 1945

Ιστοριες της 2ας Αυγουστου :

Μικρή ιστορική αναδρομή σε σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την συγκεκριμένη μέρα στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν

Παρακολουθήστε τον pluralismos.gr και τις καθημερινά προγραμματισμένες ιστορικές αναδρομές του…και ανατρέξτε στο αρχείο του

παρακάτω τα άπανταΣαν σήμερα 2009 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2010 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2011 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2012 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2013 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2014 κύρια θέματα ειδήσεων


το “ επος ” του 2015
02/08/2015 – Η επικαιρότητα σε τίτλους


02/08/2015 – Η επικαιρότητα σε λίγα λεπτά


02/08/2015 – Νέα και Αναλύσεις


Σαν σήμερα 2016 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2017 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2018 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2019 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2020 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2021 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2022 κύρια θέματα ειδήσεων

Σαν σήμερα 2023 κύρια θέματα ειδήσεων

τα άπαντα


Πριν τον 19ο Αιώνα

338 π.X. Ο Φίλιπ­πος της Μακε­δο­νί­ας συντρί­βει τους Αθη­ναί­ους και τους Θηβαί­ους στη Μάχη της Χαιρώνειας

216 π.Χ. Η μάχη των Καν­νών: Ο στρα­τη­γός των Καρ­χη­δο­νί­ων, Αννί­βας, συντρί­βει τις ρωμαϊ­κές λεγε­ώ­νες. 50.000 Ρωμαί­οι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. «Hannibal ante portas» ανα­φω­νούν οι Ρωμαίοι.

46 Ο Ιού­λιος Καί­σα­ρας νικά τον βασι­λιά του Πόντου Φαρ­νά­κη Γ’ και ανα­φω­νεί «Veni,Vidi, Vici» («Ήλθον, είδον, ενί­κη­σα») για την ευκο­λία της επι­κρά­τη­σής του.

1375 Εγκαι­νιά­ζει η πρώ­τη πίστα roller skating στο Λονδίνο.

1754 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος αρχι­τέ­κτο­νας και μηχα­νι­κός Πιερ Σαρλς Λ’ Ενφάντ ο οποί­ος σχε­δί­α­σε την πόλη της Ουά­σινγ­κτον των ΗΠΑ

1798 Τελειώ­νει η Μάχη του Νεί­λου μετα­ξύ του γαλ­λι­κού και του βρε­τα­νι­κού Ναυτικού.


Στον 19ο Αιώνα

1814 Γεν­νή­θη­κε η Ευαν­θία Καΐ­ρη, αδελ­φή του Θεό­φι­λου Καϊ­ρη, λόγια των επα­να­στα­τι­κών χρόνων

1824 Γεν­νιέ­ται στη Λευ­κά­δα ο Αρι­στο­τέ­λης Βαλαωρίτης

1829 Γεν­νή­θη­κε ο Θεό­δω­ρος Αρε­ταί­ος, για­τρός, καθη­γη­τής της Χει­ρουρ­γι­κής (1864–1893), Πρύ­τα­νης (1879–1880) και ευερ­γέ­της του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών (Αρε­ταί­ειο Νοσο­κο­μείο). (Θαν. 24/3/1893)

1870 Ανοί­γει ο πρώ­τος σταθ­μός μετρό στο Λονδίνο.


Στο πρώτο τέταρτο του 20ου Αιώνα

1903 Επα­να­στα­τούν οι βουλ­γα­ρό­φω­νοι πλη­θυ­σμοί στη Μακε­δο­νία, ανή­με­ρα της γιορ­τής του προ­φή­τη Ηλία (Παλαιό Ημε­ρο­λό­γιο). Η επα­νά­στα­ση, την οποία έχει σχε­διά­σει η Εσω­τε­ρι­κή Μακε­δο­νι­κή Επα­να­στα­τι­κή Οργά­νω­ση (VMRO), κατα­πνί­γε­ται από τα τουρ­κι­κά στρα­τεύ­μα­τα. Το γεγο­νός αυτό γίνε­ται αφορ­μή για να ξεκι­νή­σει ο Μακε­δο­νι­κός Αγώ­νας. Στην ιστο­ρία θα μεί­νει ως η «Επα­νά­στα­ση του Ίλι­ντεν» (Ίλι­ντεν = Ημέ­ρα του Αη Λιά).

1913 Ο Χρή­στος Κάκα­λος, ο Φρε­ντε­ρίκ Μπουα­σο­νά και ο Ντα­νιέλ Μπο-Μπο­βί πατούν για πρώ­τη φορά στον Μύτι­κα, την ψηλό­τε­ρη κορυ­φή του Ολύ­μπου (2.917 μ.).

1921 Πέθα­νε ο διά­ση­μος τενό­ρος Ενρί­κο Καρούζο

1922 Πέθα­νε ο Γκρά­χαμ Μπελ που εφηύ­ρε το τηλέφωνο


Στο δεύτερο τέταρτο του 20ου Αιώνα

1932 Ο Carl David Anderson ανα­κα­λύ­πτει το ποζι­τρό­νιο (αντι­σω­μα­τί­διο του ηλε­κτρό­νιου — ονο­μά­ζε­ται επί­σης αντι­η­λε­κτρό­νιο). Έχει +1 ηλε­κτρι­κό φορ­τίο και την ίδια μάζα με το ηλεκτρόνιο.

1932 Γεν­νή­θη­κε ο Ιρλαν­δός ηθο­ποιός Πίτερ Ο’ Τουλ

1932 Η Στέλ­λα Γούλς κερ­δί­ζει τα 100μ στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Λος Άντζε­λες. 48 χρό­νια αργό­τε­ρα, στις 4/12/1980, θα δια­πι­στω­θεί ότι ήταν άνδρας.

1934 Μετά το θάνα­το του Χίντε­μπουργκ, ο Αδόλ­φος Χίτλερ ανα­κη­ρύσ­σε­ται φίρερ (πρό­ε­δρος και πρω­θυ­πουρ­γός ταυτοχρόνως).

1935 Ένο­πλοι στα­φι­δο­πα­ρα­γω­γοί συγκρού­ο­νται με τις δυνά­μεις κατα­στο­λής και γίνο­νται προ­σω­ρι­νά κύριοι της Πύλου. Ένας αγρό­της και ένας μαθη­τής σκοτώνονται.

1938 Γεν­νή­θη­κε ο συν­θέ­της Δήμος Μούτσης

1939 Ο Αϊν­στάιν γρά­φει στον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Ρού­σβελτ ότι η ατο­μι­κή βόμ­βα είναι πραγματοποιήσιμη.

1939 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός σκη­νο­θέ­της Γου­ές Κρέι­βεν γνω­στός από τις ται­νί­ες του “Εφιάλ­της στο δρό­μο με τις λεύκες”

1940 Ιτα­λι­κό αερο­πλά­νο βομ­βαρ­δί­ζει ελλη­νι­κό περι­πο­λι­κό σκά­φος, ανά­με­σα στα νησιά της Αίγι­νας και της Σαλαμίνας.

1940 Δημιουρ­γεί­ται η Σοβιε­τι­κή Σοσια­λι­στι­κή Δημο­κρα­τία της Μολδαβίας.

1942 Γεν­νή­θη­κε η Χιλια­νή συγ­γρα­φέ­ας Ιζα­μπέλ Αλιέ­ντε (Αγιέ­ντε ανι­ψιά του ηρω­ι­κού Προ­έ­δρου της Χιλής, Σαλ­βα­δόρ Αγιέ­ντε, η οποία έχει το ίδιο όνο­μα με την κόρη του).
Από τις δημο­φι­λέ­στε­ρες συγ­γρα­φείς σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο, τα βιβλία της έχουν μετα­φρα­στεί σε περισ­σό­τε­ρες από 20 γλώσσες

1944 Ανα­κοι­νώ­νε­ται από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την τρέ­χου­σα πολι­τι­κή κατά­στα­ση και τα καθή­κο­ντα του Κόμ­μα­τος. Η από­φα­ση κατα­λή­γει στο σύν­θη­μα: «Όλο το Κόμ­μα σε συνα­γερ­μό. Όλοι επί ποδός πολέμου!».

1945 Πεθαί­νει ο Ιτα­λός συν­θέ­της Πιέ­τρο Μασκάνι.

1945 Λήγει στο Πότσ­δαμ της Γερ­μα­νί­ας η πρώ­τη μετά το τέλος του Δεύ­τε­ρου Παγκό­σμιου Πολέ­μου Διά­σκε­ψη στην οποία συμ­με­τεί­χαν οι ηγέ­τες των ΗΠΑ (Χ. Τρού­μαν), της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης (Ι. Στά­λιν) και της Βρε­τα­νί­ας (Ου. Τσόρ­τσιλ). Στη Διά­σκε­ψη απο­φα­σί­στη­κε η σύστα­ση Συμ­βου­λί­ου από τους υπουρ­γούς Εξω­τε­ρι­κών των πέντε μεγά­λων δυνά­με­ων (ΗΠΑ, Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, Βρε­τα­νία, Γαλ­λία και Κίνα) για την κατάρ­τι­ση των συν­θη­κών ειρή­νης. Για τη Γερ­μα­νία απο­φα­σί­στη­κε η δια­τή­ρη­ση της στρα­τιω­τι­κής της κατο­χής από τις συμ­μα­χι­κές δυνά­μεις, ο αφο­πλι­σμός της, η τιμω­ρία των εγκλη­μα­τιών πολέ­μου, ο έλεγ­χος της οικο­νο­μί­ας και η προ­σω­ρι­νή κατο­χή από την Πολω­νία των ανα­το­λι­κών εδα­φών της γραμ­μής Οντερ — Νάισε.

1950 Η Επι­τρο­πή Ατο­μι­κής Ενέρ­γειας των ΗΠΑ ανα­θέ­τει στον Ε.Ε. Ντι­πόν ντε Νεμούρ την κατα­σκευή της υδρογονοβόμβας.

1950 Δημο­σιεύ­ε­ται στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως η από­φα­ση για τη δημιουρ­γία της Δημό­σιας Επι­χεί­ρη­σης Ηλε­κτρι­σμού (ΔΕΗ).


Στο τρίτο τέταρτο του 20ου Αιώνα

1953 Πραγ­μα­το­ποιού­νται τα εγκαί­νια του μεγά­λου εργο­στα­σί­ου ηλε­κτρι­σμού στο Αλιβέρι.

1961 Οι Μπι­τλς δίνουν την πρώ­τη συναυ­λία τους ως συγκρό­τη­μα στο Κάβερν Κλάμπ του Λίβερπουλ.

1963 Οι ΗΠΑ δηλώ­νουν στον ΟΗΕ ότι θα στα­μα­τή­σουν τις πωλή­σεις όπλων στη Νότια Αφρική


Στο τελευταίο τέταρτο του 20ου Αιώνα

1976 Πέθα­νε ο σκη­νο­θέ­της Φριτς Λανγκ που έβα­λε τις βάσεις για τα “φιλμ νουάρ”

1980 Το χει­ρό­τε­ρο λου­τρό αίμα­τος των μετα­πο­λε­μι­κών χρό­νων στην Ευρώ­πη λαμ­βά­νει χώρα στον κεντρι­κό σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της ιτα­λι­κής πόλης Μπο­λό­νια, όταν ακρο­δε­ξιά οργά­νω­ση τοπο­θε­τεί εκρη­κτι­κό μηχα­νι­σμό. Τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός με 83 νεκρούς και 200 τραυματίες.

1985 Στις ΗΠΑ, 133 νεκροί είναι ο απο­λο­γι­σμός από τη συντρι­βή αερο­σκά­φους της αερο­πο­ρι­κής εται­ρί­ας “Ντέλ­τα” σε διά­δρο­μο προ­σγεί­ω­σης στο αερο­δρό­μιο του Ντάλας.

1990 Το Ιράκ εισβάλ­λει και προ­σαρ­τά το Κου­βέιτ. Λίγους μήνες αργό­τε­ρα (τον Ιανουά­ριο του 1991) οι ΗΠΑ θα ηγού­νταν διε­θνούς στρα­τιω­τι­κής επέμ­βα­σης για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» του Κου­βέιτ (ουσια­στι­κά για τον έλεγ­χο των πετρε­λαί­ων της περιο­χής), η οποία έμει­νε στην Ιστο­ρία ως «Πόλε­μος του Κόλπου».

1991 Στη Βουλ­γα­ρία, εργά­τες προ­κα­λούν διαρ­ρο­ές ραδιε­νέρ­γειας στον πυρη­νι­κό σταθ­μό του Κοζ­λο­ντούι, σύμ­φω­να με δηλώ­σεις αξιω­μα­τού­χων του σταθμού.

1992 Ο Ρώσος Βιτά­λι Σέρ­μπο κερ­δί­ζει χρυ­σά μετάλ­λια στον ίππο, τους κρί­κους, στους ασύμ­με­τρους ζυγούς και στο άλμα συγκε­ντρώ­νο­ντας συνο­λι­κά έξι χρυ­σά, τα περισ­σό­τε­ρα που έχει πάρει αθλη­τής της γυμνα­στι­κής σε μια Ολυμπιάδα.

1993 Η Βρε­τα­νία επι­κυ­ρώ­νει τη συν­θή­κη του Μαάστριχτ.

1993 Τρεις Ινδοί κάνουν το γύρο του κόσμου οδι­κώς με το αυτο­κί­νη­τό τους σε 39 μέρες, 7 ώρες και 55 λεπτά και κατα­χω­ρή­θη­καν στο βιβλίο Γκίνες.

1994 Στις ΗΠΑ, με νομο­σχέ­διο που εγκρί­θη­κε δια βοής, η Βου­λή καλεί τον πρό­ε­δρο Κλί­ντον να διε­ξά­γει έρευ­να σε συνερ­γα­σία με διε­θνείς οργα­νώ­σεις για την τύχη των 1.619 αγνο­ου­μέ­νων της Κύπρου, ανά­με­σα στους οποί­ους και πέντε Αμε­ρι­κα­νοί πολίτες.

1997 Δεκα­ο­κτώ άτο­μα σκο­τώ­νο­νται από χιο­νο­στι­βά­δα του Θρέντ­μπο στην Αυστραλία.

1997 Ο μετριο­πα­θής μου­σουλ­μά­νος κλη­ρι­κός Μοχά­μαντ Χατα­μί ανα­λαμ­βά­νει την προ­ε­δρία του Ιράν, υπο­σχό­με­νος ειρή­νη στον κόσμο.

1999 Πεθαίνει η χορεύτρια Λίντα Άλμα. Γεννήθηκε το 1926 στην Αθήνα και ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με τον κλασσικό χορό. Εμφανίζεται στη σκηνή πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της κατοχής, το 1943 στο βαριετέ του Λάσκου στο «Αλκαζάρ». Η συνεργασία της με τον Γιάννη Φλερύ διήρκεσε 28 χρόνια με πολλές περιοδείες και εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά και επιτυχίες σε θέατρο και κινηματογράφο


Στον 21ο Αιώνα

2002 Ένα κιβώ­τιο με δεκα­ε­πτά 45άρια πιστό­λια, τρία του­φέ­κια G‑3 και τρία οπλο­πο­λυ­βό­λα ΧΑ-ΚΑ 11, “κάνουν φτε­ρά” από στρα­τιω­τι­κή μονά­δα στην Κω, με τη μέθο­δο του ριφι­φί. Αν και οι αρχές εξε­τά­ζουν όλα τα ενδε­χό­με­να, ο υφυ­πουρ­γός Τύπου Τηλέ­μα­χος Χυτή­ρης επι­ση­μαί­νει ότι δεν συν­δέ­ο­νται με την τρομοκρατία


Δείτε τις καθημερινές ιστορικές αναδρομές του pluralismos.gr


Sources/Πηγές: Αρχείο της ΕΡΤ, ΕΡΤ, Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων, pluralismos.gr, Κανάλι 6, Σαν Σήμερα, mini.press, ThePressRoom, DW Ελληνικά, StarTvGreece, CNBC, Bloomberg και Ασοσιέιτεντ Πρες