Κυρία Πρόεδρε, οι μετανάστες που φεύγουν από τις πατρίδες τους είναι συνήθως λαμπρά μυαλά και χαρισματικοί άνθρωποι.
Kαι θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα ότι το ζήτημα έχει και μια ενδοευρωπαϊκή διάσταση, διότι υπάρχουν χώρες
που πλήττονται από την οικονομική κρίση και στις οποίες το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερη έξαρση,
όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα – Χρυσόγονος