Μοσκοβισί: Προχωρά η Εθνική Επενδυτική Τράπεζα στην Ελλάδα

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και μέλος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο, η Μαρία Σπυράκη, είχε καταθέσει στις 31 Οκτωβρίου 2016 την παρακάτω ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Στον κανονισμό λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), επισημαίνεται η σημασία των εθνικών επενδυτικών τραπεζών ως μηχανισμών συγκέντρωσης επενδυτικών σχεδίων με θεματικό ή γεωγραφικό προσανατολισμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους στην επιτυχία του Σχεδίου Juncker.

Στην αξιολόγηση λειτουργίας του ΕΤΣΕ που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων τον Σεπτέμβριο του 2016, αναφέρεται ότι από τα 66,14 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν ενεργοποιηθεί μέσω του ΕΤΣΕ, τα 23,43 δισεκατομμύρια αφορούσαν έργα στα οποία συνέδραμαν και οι αντίστοιχες εθνικές επενδυτικές τράπεζες. Ειδικότερα, από τα 23,43 δισεκατομμύρια, τα 17,76 δισεκατομμύρια (ποσοστό 75%) αφορούσαν επενδύσεις για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Έχοντας υπόψη ότι:

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη ορισμού εθνικών επενδυτικών τραπεζών σε όλα τα κράτη μέλη,
η Ελλάδα δεν έχει ορίσει Εθνική Επενδυτική Τράπεζα, ενώ η επίδοση της χώρας ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 1,3% κινητοποιώντας μόλις τα 1,38 δισεκατομμύρια από τα 138,3 δισεκατομμύρια των συνολικών επενδύσεων του Σχεδίου Juncker,

ερωτάται η Επιτροπή:

1. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο δεν έχει ακόμα οριστεί στην Ελλάδα Εθνική Επενδυτική Τράπεζα;
2. Ισχύουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από την πλευρά των πιστωτών της χώρας σχετικά με τον κίνδυνο που εμπεριέχει ο ορισμός Εθνικής Επενδυτικής Τράπεζας;

Η χθεσινή απάντηση του κ. Moscovici εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την αναβάθμιση του υφιστάμενου ΕΤΕΑΝ (Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) σε Εθνικό Οργανισμό Ανάπτυξης, που θα μπορούσε επίσης να λειτουργεί ως μηχανισμός για την προσέλκυση επενδυτικών έργων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το ΕΤΕΑΝ είναι το εθνικό ταμείο της Ελλάδας για τη στήριξη της χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), κυρίως μέσω της συγχρηματοδότησης και της παροχής εγγυήσεων πάντοτε μέσω δανείων που χορηγούνται από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ETEAN συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και άλλα προγράμματα εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς, που λαμβάνουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

2. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ενθάρρυναν την αναβάθμιση του ΕΤΕΑΝ σε Εθνικό Οργανισμό Ανάπτυξης χρησιμοποιώντας πάντοτε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως μέσο διανομής όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ΕΤΕΑΝ, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, διοργάνωσε εργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων 3 ευρωπαϊκές αναπτυξιακές τράπεζες παρουσίασαν την οργανωτική δομή τους και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον τρόπο λειτουργίας τους.